Algemene voorwaarden:1. Aandachtspunten 1.1 Verzending door vervoerder


Verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de consument. Elke schade voortkomend uit het transport van de geleverde goederen moet bij levering vermeld worden op het afleveringsborderel van de vervoerder.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging bij de levering.


De consument kan geen schadevergoeding eisen indien de goederen niet binnen een redelijke termijn worden afgeleverd door de vervoerder.


Herroepingsrecht bij producten:


De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.1.2 Onderdelen gesloten circuit – aansprakelijkheid 


Bepaalde geleverde onderdelen zijn enkel voor gebruik op gesloten circuit. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien deze onderdelen worden gebruikt op de openbare weg.1.3 Uitzondering : verzending


Grote verzending zoals bromfietsen, scooters, motorfietsen worden geleverd de dinsdag of de donderdag, dit altijd in samenspraak met de klant. Deze worden geleverd door onze privé chauffeur. Leveringen van voertuigen is gratis over heel België en er wordt geen extra meerprijs aangerekend.


De prijs wordt berekend op de afstand dat er moet worden afgelegd.


Wanneer er sprake is van een bestemming die te ver is dat onze privé chauffeur deze niet kan overbruggen dan kan er een meerprijs aangerekend worden. Voor deze bestemmingen wordt dan een externe transport dienst aangesproken.1.4 Ruilen 


Ruilen via retour is mogelijk, na voorafgaandelijke schriftelijke opgave van de redenen van de omruiling, door het pakket terug te sturen naar West Import BVBA, Stasegemsesteenweg 1 GIK 8500 Kortrijk. 


De verzendingskosten zijn ten laste van de consument alsook de nieuwe verzendingskosten die gemaakt zullen worden voor het opnieuw verzenden van de omgeruilde onderdelen.2. Algemene voorwaarden2.1 Begrippen en definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;


Dag: kalenderdag;


Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;


Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;2.2 Toepassing


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


De consument is er van op de hoogte dat de algemene voorwaarden altijd raadpleegbaar zijn op de officiële site van West Import bvba. 


Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Een overeenkomst kan alleen gesloten worden met een consument die 18 jaar of ouder is.2.3 Het aanbod 


Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 


Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 


De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.


De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.2.4 Rechten en verplichtingen ondernemer


De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.


Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.


Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand hetzij 12% per jaar. De schuld zal bovendien worden verhoogd met een schadebeding ad. 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR.


De ondernemer heeft het recht het contract zonder enige schadevergoeding eenzijdig te verbreken of de leveringsdatum te verschuiven in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd onder meer brand, oorlog, waterschade, onlusten, gebrek aan transport, staking, ziekte, tussenkomsten van de overheid, bevoorradingsmoeilijkheden, en dergelijke meer. Zelfs wanneer die overmacht zich voldoet bij onze leveranciers.


De ondernemer biedt een garantie op herstellingen gedurende één jaar na aankoopdatum onder de voorwaarde dat de koper het product op eigen kosten terugbrengt naar de onderneming opdat daar de gepaste herstelling kan worden uitgevoerd. De koper dient het product op eigen kost terug op te halen.Deze garantie geldt niet indien


§ De consument jegens de ondernemer in gebreke is; 


§ De consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt;


§ De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer.2.5 Rechten en verplichtingen consument 


De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.


Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.


Bij de verkoop van producten wordt door de ondernemer een voorschot gevraagd van 50% van de totale prijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


Wanneer de consument zijn product niet afhaalt op het afgesproken tijdstip hetzij na herstelling hetzij na verkoop, za hij een bedrag van 5 EUR per dag verschuldigd zijn ten titel van stallingsgeld. 


De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.2.7 Toepasselijk recht – Rechtbanken 


Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken gelegen in het arrondissement Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd.